De theorie

Achtergrondinformatie Bodemconditie

Wil je graag alles leren over jouw bodem? Op deze pagina zijn meerdere achtergrond artikelen te vinden over de zes elementen van de bodemkwaliteit te vinden.
In het rechter blok is informatie te vinden per bodem soort. Daarnaast is informatie specifiek voor de akkerbouw hier te vinden, en voor de melkveehouderij hier.

Bodemleven

Er wordt in de landbouw veel waarde gehecht aan bodemleven. Hierover is veel specialistische kennis beschikbaar. Echter, deze kennis is slecht voor de praktijk toegankelijk. Dit rapport bestaat geeft antwoorden op de door boeren meest gestelde vragen over bodemleven en geeft hier een praktische blik op.

Lees meer over Bodemleven

Bodemleven

Als grondgebruikers in de landbouw hebben we een enorme invloed op wat er in onze bodems leeft. Om te weten hoe ons handelen het bodemleven beïnvloedt, moeten we eerst weten wat er in onze bodem leeft en welke functies ze uitvoeren. Met die kennis kunnen we dan ook beter inschatten wat voor impact onze handelingen hebben op het bodemleven en hoe we er nog beter voor kunnen zorgen. Want met een gezond bodemleven blijven ook onze bodems en gewassen weerbaar en gezond.

Lees meer over Bodemleven

Organische stof

Dit rapport is bedoeld als handreiking voor melkveehouders die meer willen weten over organische stof, en beschrijft een set van maatregelen die in de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Daarbij wordt organische stof benaderd op bedrijfsniveau als één van de elementen van bodemkwaliteit.

Lees meer over Organische stof

Beworteling

Door een betere benutting van stikstof en fosfaat neemt de uitspoeling af en verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast wordt door een betere benutting ook het verschil tussen een landbouwkundige en een milieukundige optimale bemesting kleiner. In dit rapport worden praktische maatregelen besproken om dit te bewerkstelligen.

Lees meer over Beworteling

Waterhuishouding

Hooggelegen zandgronden zijn meer droogte gevoelig. In dit project is een integraal pakket van maatregelen samen gesteld op het gebied van hydrologie, bodemkwaliteitsverbetering, beworteling en gewaskeuze. Deze maatregelen moeten verdroging zo veel mogelijk beperken en de landbouw droogtetoleranter maken. Ze zijn een effectieve strategie om verdroging op Nederlandse landbouwgronden tegen te gaan.

Lees meer over Waterhuishouding

Bodemleven - Zoekkaart bodemdiertjes

Gebruik deze kaart om zelf het land in te gaan en te kijken welke diertjes in uw bodem leven!

Lees meer over Bodemleven - Zoekkaart bodemdiertjes

Bodemchemie - Quickscan mest en bodemkwaliteit

In deze publicatie van het Louis Bolk Instituut wordt invloed van mest en compost op de bodemkwaliteit, gewasproductie en emissies besproken. Hier wordt eerst de kwaliteit van diverse soorten mest en compost besproken, waarna er in wordt gegaan op de inzet hiervan. De invloed van mest en compost wordt besproken en in een matrix geplaatst, welke vervolgens wordt toegepast in de praktijk. Tot slot wordt de quickscan in perspectief geplaatst. De matrix, waarbij inzicht verkregen is in het integrale effect van de bodem-milieu-impact van mestproducten, geeft de basis om voor- en nadelen tegen elkaar te kunnen wegen en zo een waardeoordeel te kunnen vormen.

Lees meer over Bodemchemie - Quickscan mest en bodemkwaliteit