De theorie

Achtergrondinformatie Bodemconditie

Wil je graag alles leren over jouw bodem? Op deze pagina zijn meerdere achtergrond artikelen te vinden over de zes elementen van de bodemkwaliteit te vinden.
In het rechter blok is informatie te vinden per bodem soort. Daarnaast is informatie specifiek voor de akkerbouw hier te vinden, en voor de melkveehouderij hier.

Bodemleven

Er wordt in de landbouw veel waarde gehecht aan bodemleven. Hierover is veel specialistische kennis beschikbaar. Echter, deze kennis is slecht voor de praktijk toegankelijk. Dit rapport bestaat geeft antwoorden op de door boeren meest gestelde vragen over bodemleven en geeft hier een praktische blik op. Lees meer over Bodemleven

Organische stof

Dit rapport is bedoeld als handreiking voor melkveehouders die meer willen weten over organische stof, en beschrijft een set van maatregelen die in de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Daarbij wordt organische stof benaderd op bedrijfsniveau als één van de elementen van bodemkwaliteit. Lees meer over Organische stof

Beworteling

Door een betere benutting van stikstof en fosfaat neemt de uitspoeling af en verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast wordt door een betere benutting ook het verschil tussen een landbouwkundige en een milieukundige optimale bemesting kleiner. In dit rapport worden praktische maatregelen besproken om dit te bewerkstelligen. Lees meer over Beworteling

Waterhuishouding

Hooggelegen zandgronden zijn meer droogte gevoelig. In dit project is een integraal pakket van maatregelen samen gesteld op het gebied van hydrologie, bodemkwaliteitsverbetering, beworteling en gewaskeuze. Deze maatregelen moeten verdroging zo veel mogelijk beperken en de landbouw droogtetoleranter maken. Ze zijn een effectieve strategie om verdroging op Nederlandse landbouwgronden tegen te gaan. Lees meer over Waterhuishouding