Waterhuishouding – Bufferboeren, productieve maatregelen voor meer droogte tolerantie

Hoger gelegen zandgronden zijn vaak droogtegevoelig. Door klimaatverandering, maar ook vanwege een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij, is de waterbeschikbaarheid op deze gronden nog onzekerder geworden. Dit heeft negatieve gevolgen voor agrarische ondernemers, waterbedrijven, industrie en uiteindelijk ook de consument. Daarom is het belangrijk te weten welk soort maatregelen getroffen kan worden om de schadelijke effecten van verdroging te minimaliseren.

Integraal pakket van maatregelen
In het project Bufferboeren (2011-2014) hebben 24 agrarische ondernemers en waterbeheerders verschillende maatregelen voor droogtegevoelige gronden uitgetest. Het doel was een integraal pakket van maatregelen samen te stellen op het gebied van hydrologie, bodemkwaliteitsverbetering, beworteling en gewaskeuze (zie Tabel 1.1). Deze maatregelen moeten verdroging zo veel mogelijk beperken en de landbouw droogtetoleranter maken. Het project is uitgevoerd in Loosbroek (Noord-Brabant), waar Brabant Water plannen heeft voor uitbreiding van de diepe waterwinning. De geteste maatregelen kunnen ook worden ingezet in andere delen van het Zuidoostelijk zandgebied (het projectgebied van het Deltaplan Hoge Zandgronden). Ze zijn een effectieve strategie om verdroging op Nederlandse landbouwgronden tegen te gaan.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie