Wat is beter: Compost of Bokashi?

Controleorganisatie Skal maakt onderscheid in A, B en C-mest- stoffen. Dat heeft te maken met de herkomst van de mest. Zo wordt stromest van een biologisch veebedrijf aangemerkt als A-meststof terwijl het stro (soms) afkomstig kan zijn van de gangbaar bedrijf. Ook groencompost heeft een A-status waardoor het aandeel stikstof (N) in de compost meetelt in het biologisch mest- aandeel. Voor de mestwetgeving hoeft niet alle aanwezige stikstof en fosfaat te worden meeberekend. Voor de mestwet telt fosfaat in compost voor 50 procent mee mits deze 50 procent niet boven een fosfaatgehalte van 3,5 kg/ton droge stof uitkomt. Los van alle mestregels is het streven binnen de biologische sector om zoveel mogelijk biologische mest te gebruiken en daarmee kringlopen op landelijke of regionale schaal te sluiten. In dit stuk wordt ingegaan op de verschillende afwegingen voor het gebruik van compost of Bokashi.

Klik op de afbeelding om verder te lezen!
Terug naar de theorie