10 tips voor optimale bodemconditie melkvee

Aan de slag met het verbeteren van je bodemconditie? We hebben de belangrijkste tips verzameld, zodat je zelf de bodem onder het boerenbedrijf kunt verbeteren. Wil je een uitgebreider advies? Neem dan contact op met een van de bodemconditie-experts. Zij kunnen de bodemconditie meten en dat levert een individueel advies op hoe voortaan te handelen en de bodem onder het bedrijf structureel te verbeteren.

1. Spaarzaam grasland vernieuwen

Voor verhoging van het organische stofgehalte in de bodem moet je grondbewerking minimaliseren. Met grondbewerking breng je lucht in de bodem en dat stimuleert afbraak van organische stof. Bovendien komt veel stikstof vrij, die zelden volledig benut wordt door het volggewas en dus uitspoelt. Voor grasland verbetering, kies als eerste voor door zaaien!

2. Mais in continue-teelt voorkomen

Dit geeft te weinig aanvoer van organische stof. Wilt u toch mais verbouwen? Dan is het aan te raden 40 procent van het areaal in blijvend grasland te houden en de andere 60 procent te verdelen in 30 procent bouwland en 30 procent driejarig grasland.

3. Succesvolle vruchtwisseling en vanggewassen

Zorg voor een groenbemester die aanslaat en organische stof toevoegt. Probeer mais direct in te zaaien in grasland. Zorg dat de grond altijd bedekt blijft.

4. Zuurgraad (pH) en bekalken

Let op de zuurgraad (pH): De bodem mag niet te zuur zijn, maar ook niet te basisch. Als je een lage pH verhoogt, stimuleer je het bodemleven en de mineralisatie. Maar als de pH te hoog wordt, breek je weer te veel organische stof af. Dit pleit voor bewust omgaan met bekalken in kleine stapjes en niet met grote hoeveelheden tegelijk.

5. Stimuleer diepe beworteling

Stimuleer diepe beworteling met de hulp van pendelende regenwormen. Deze maken verticale gangen in de bodem. Pendelende wormen houden van blijvend grasland en van strooisel als voedsel (bloten en vaste mest).

6. Gebruik eens een graslandwoeler of grasland beluchter

Met een graslandwoeler (molploeg) kunnen storende lagen in de ondergrond en verdichtingen in de bovenlaag opgeheven worden, zonder de graszode verder te verstoren. De grond krijgt een betere waterberging en ook de graszode ontwikkelt zich beter.

7. Bemest met verschillende organische producten

  1. Gewas resten zijn meststof voor de bodem. Dus mais hoger afhakselen zorgt voor meer organische stof
  2. Compost is een mooie manier om de bodem te verrijken met organische stof, mineralen en spoorelementen
  3. Door mest te scheiden ontstaat een dikke en een dunne fractie (gier). Gebruik de dikke fractie om extra organische stof toe te voegen op de percelen die het nodig hebben en de dunnen als vervanging voor kunstmest.
  4. Onderzoek of toevoeg middelen zoals steenmeel extra effecten voor u kunnen opleveren.

8. Mollen vangen!

Een mol eet circa 100 wormen per dag, maar een mol maakt ook de grond schoon doordat ze ongedierte eten zoals slakken en andere insecten. Ook draineren en luchten ze de grond doordat ze erdoor graven. Te veel mollen zijn echter schadelijk en moeten bestreden worden.

9. Juiste machines

Zorg altijd voor de juiste machines met de juiste bandenspanning en voorkom verdichting en insporing. Met een lage druk vergroot je het contactoppervlak van de band met de grond. Dit geeft bij dezelfde belasting minder insporing en minder bodemverdichting.

10. Vertrapping voorkomen

Zorg dat de koeien niet de kans krijgen het land te vertrappen. Als de omstandigheden te nat zijn om te weiden, zorg dan voor minder uren beweiden, sneller omweiden naar een ander perceel of beweiden op een hoger of groter perceel.